Náš přístup

Gestalt terapie

Gestalt terapie je humanistický terapeutický směr, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Hlavní důraz je kladen na propracovávání uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání. Dále terapeut vede klienta k uvědomování emocí, tělesného prožívání a racionálního myšlení. Toto následně pomáhá klientovi nahlédnout navyklé neuvědomované vzorce chování, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat za svá rozhodnutí zodpovědnost. Gestalt terapeut respektuje individualitu klienta, je kladen důraz na odpovědnost klienta za vlastní myšlenky, emoce a činy. Terapeut klienta nehodnotí, jejich vzájemný vztah je partnerský. Gestalt terapie směřuje k sebepřijetí, sebevyjádření, seberealizaci a osobnímu růstu.